V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

• W Panu Bogu pokładamy nadzieję. On jest Panem historii i naszych losów. Jesteśmy w Jego rękach, dlatego z wiarą prosimy Go o zmiłowanie. Zachęcam wszystkich Parafian do gorliwej modlitwy, postu i pokuty. Zawierzamy się też naszej Patronce Matce Bożej Królowej Korony Polskiej, której wstawiennictwa przyzywamy, wołając w tym czasie: Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych – módl się za nami!

• W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu epidemii i dodatkowymi obostrzeniami od 25 marca w każdej Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencje mszalną. W związku z tym zachęcam serdecznie do udziału w transmisjach telewizyjnych i radiowych. Z racji zaistniałych utrudnień można także przystąpić do Komunii duchowej. Informacje o warunkach Komunii duchowej zamieszczone są w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

• Z uwagi na sytuację panującej epidemii zawieszona zostaje w niedzielę i uroczystości Msza popołudniowa, tudzież wieczorna!

• Obowiązywanie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej zostaje przedłużone do Wielkiej Środy.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Arcybiskup prosi, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnota Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne.

• W gablocie ogłoszeń umieszczono wykaz transmisji telewizyjnych i radiowych Mszy św.

• Z uwagi na istniejącą epidemię nie będzie przed Wielkanocą spowiedzi z zaproszonymi kapłanami.

• W tygodniu okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św., połączona z adoracja Najświętszego Sakramentu. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od 17.00.

• W czasie epidemii, nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną w pierwszy piątek miesiąca. Ksiądz może przybyć do starszych, chorych, czy umierających na wyraźną prośbę rodziny. Prośbę proszę zgłaszać telefonicznie.

• Biuro parafialne będzie czynne normalnie.

• Każdego dnia o godz. 20.30 zapraszam do modlitwy różańcowej w rodzinnym gronie o ustanie epidemii oraz potrzebne łaski i siły dla personelu medycznego i służb sanitarnych walczących z korona wirusem.

Wszystkim parafianom i gościom życzę wielu łask Bożych w nadchodzącym tygodniu

 Ks. Przemysław

 

Komunia duchowa

Co uczynić przed Komunią duchową?

Najpierw należy wzbudzić żywą wiarę w obecność Jezusa Chrystusa. Można w tym celu odmówić akty wiary, nadziei i miłości, albo posłużyć się inną modlitwą spontanicznie przez siebie ułożoną. Następnie należy ufnie otworzyć swoje serce na Boga i odmówić modlitwę: Ojcze nasz. Następnie należy poprosić Pana Jezusa, aby przyszedł do naszego serca i zamieszkał w nim. Trzeba to uczynić prostymi słowami, np. Przyjdź, Panie Jezu, Chlebie życia i zamieszkaj w mym sercu, bym zawsze należał tylko do Ciebie. Po czym należy odmówić, tak jak podczas Mszy Świętej: Baranku Boży i zaprosić do swego serca Jezusa Chrystusa. W ciszy tego duchowego wydarzenia należy trwać przez kilka chwil. Potem uwielbiamy Boga i dziękujemy mu za otrzymaną łaskę. Tak przyjętą Komunię duchową można powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia. Bardzo przyczynia się ona do wzrostu duchowego. Należy jeszcze dodać, że ten rodzaj Komunii Świętej jest bardzo przydatny dla osób przewlekle chorych, które słuchają Mszy przez radio albo uczestniczą w niej za pośrednictwem telewizji.
Papież Jan Paweł II w kwestii Komunii duchowej wspomina w swej encyklice zachętę św. Teresy od Jezusa: Kiedy nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy Świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka Komunii duchowej. Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana. Wydaje się, że skoro Ojciec Święty wspomina taki rodzaj Komunii pierwszy raz po Soborze Watykańskim II, w pewien sposób ją polecając, moglibyśmy taką praktykę stosować w naszym życiu duchowym, oczywiście pamiętając, że zawsze na pierwszym miejscu ma być Komunia sakramentalna.

Jak przyjąć Komunię duchową?

Należy ją przyjąć gorącym pragnieniem swej duszy, dlatego Komunię duchową nazywamy również Komunią pragnienia. Taką prośbę serdeczną, żeby Pan Jezus raczył przyjść do mnie i być ze mną, chociaż nie mogę Go przyjąć sakramentalnie. Przed przyjęciem Komunii duchowej należy wzbudzić przed Panem Jezusem akt żalu i wyznać Mu swoją niegodność, a dopiero potem prosić Go o przyjście do duszy, gdyż fizycznie nie mogę Go przyjąć sakramentalnie.
Są osoby, które nawet jeżeli tego dnia przystąpili do Komunii sakramentalnej w czasie Mszy przyjmują Komunię duchową, czy to w własnym domu, czy wstępując do kościoła choćby na krótką adorację Najświętszego Sakramentu.

Formuły Komunii duchowej

Mogą być one indywidualne, ukazujące pragnienie i dyspozycję ludzkiej duszy do duchowego zjednoczenia się z Chrystusem eucharystycznym. Kilka przykładów:
1. Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.
2. O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.
3. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca.
4. Miłuję Cię Jezu już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.
5. Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Sakramencie Eucharystii, błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca.
6. Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Miłuję Cię nade wszystko! Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do duszy mojej.