Cmentarz położony jest przy ul. Jarosławskiej 18

Zgłoszenie pogrzebu

Możliwie szybko po zgonie ustalenie terminu Mszy św. pogrzebowej i pochówku w parafii (wstępnie można telefonicznie: 61/879 80 70  i w firmie „BRACIK”, Poznań, ul. Głuszyna 61, tel.: 61/879 35 49 lub 0 606 382 338 (załatwia kompleksowo obsługę pochówku łącznie z dokumentami w USC).

Następnie w Biurze Parafialnym (ul. Jarosławska 5) celem wpisania do 1 księgi zmarłych parafian i 2 księgi cmentarnej należy przedstawić następujące dokumenty:
1 Karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu i karta zgonu lekarska (dla celów pochowania)
2 Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów (jeśli zostały udzielone), np. od kapelana szpitala
3 Następnie wskazane zostaje miejsce pochówku: grób nowy lub grobowiec rodzinny

Uwaga – zmarły spoza parafii winien być zgłoszony w parafii zamieszkania celem wpisu do księgi zmarłych parafian i przedstawić zaświadczenie z parafii pochówku.
Zasady dotyczące cmentarza parafialnego według wskazań Statutów Archidiecezji Poznańskiej t. II 970-1004:

POKŁADNE:
Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycie miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza.
Wysokość pokładnego wynosi 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Opłata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach, przeznaczony dla dziecka do lat 6 lub dla pochówku urnowego, wynosi 50% kwoty pokładnego.
Uwaga! – pokładne z prawem na ustawienie nagrobków nie dotyczy pochówków, które były dokonywane według poprzednich zasad rozliczeniowych, czyli zasadniczo odnosi się to czasookresu od stycznia 2010 wstecz oraz wymiany starego pomnika.

PROLONGATA:
Ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu. Należy jej dokonać pół roku przed upływem 20 lat.
Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny – krótszy – uzgodniony z zarządem cmentarza okres.
Wysokość składanej opłaty za 20 lat wynosi 10% zasiłku pogrzebowego lub jest proporcjonalnie umniejszona, w zależności od uzgodnionego, krótszego czasu prolongaty.

UWAGA!
Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. zarząd cmentarza może przekazać do miejsce innej osobie celem pochowania tam innego zmarłego. Wskazane jest, w miarę możliwości, powiadomienie osoby opiekującej się grobem o takim zamiarze.
Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki zarząd cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenia i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na następnych 20 lat.
Osobie, która mimo upływu terminu nie dokonała przedłużenia zgodnie z wymienionymi wyżej warunkami, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadanego miejsca oddanego przez zarząd cmentarza innej osobie z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal regularnie odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

REZERWACJA:
Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu.
Wysokość opłaty za rezerwację miejsca na cmentarzu jest równa wysokości pokładnego. Przy pochówku osoby, która posiadała miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładane za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.

JAKI JEST CEL WPŁYWÓW Z POKŁADNEGO?
Wpływy z pokładnego z prawem na ustawienie nagrobków oraz prolongat i rezerwacji miejsc są przeznaczone na inwestycje cmentarne i parafialne, a w szczególności na koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenia cmentarza, a także na wynagrodzenie pracowników cmentarnych.

Szukanie pochówku najbliższych
Na stronie można odnaleźć konkretny grób, informacje o zmarłym oraz termin prolongaty grobu. Więcej szczegółów pod tym  >>linkiem.<<
Dane o pochówkach są aktualizowane pod koniec stycznia, kwietnia, lipca i października.